About Us

PHC MARITIME COMPANY LIMITED was established in 13/11/2014  Head Office: 2nd floor - Khanh Hoi Building, No. 2/3C Le Hong Phong St, Ngo Quyen district, Hai Phong city, Viet Nam. Tel : +84.31.3.556.691                 - Fax : +84.31.3.556.697 Email: phc@phcmaritime.com.vn Following the success of the business model of exploiting shipping companies, Ltd. Tien Vu,...
readmore...

SATELLITE IMAGES

Website Links

Partners - customers

Người đi biển ví MLC, 2006 như “bản tuyên ngôn về quyền” giúp đảm bảo “việc làm tốt” cho người đi biển bất kể tàu hoạt động ở đâu và mang cờ quốc tịch của quốc gia nào. Các chủ tàu cũng ủng hộ MLC, 2006, coi công ước này như công cụ mới quan trọng nhằm trợ giúp đảm bảo mức độ thể hiện của những chủ tàu có chất lượng trong việc hoàn thiện các tàu có tình trạng dưới tiêu chuẩn.


Download Hướng dẫn đối với Kiểm tra của Quốc gia tàu mang cờ quốc tịch theo Công ước Lao động hàng hải, 2006