SATELLITE IMAGES

Liên kết Website

Partners - customers

Tàu biển hoạt động trong khu vực kiểm soát phát thải sẽ phải sử dụng dầu nhiên liệu với hàm lượng lưu huỳnh không vượt quá 0,1% từ ngày 01/01/2015, khác giới hạn 1,00% có hiệu lực cho đến ngày 31/12/2014.

Tuân thủ quy định 14 về Ôxít lưu huỳnh (SOx) và các chất hạt từ tàu, Phụ lục VI - Quy định về ngăn ngừa ô nhiễm không khí từ tàu, Công ước quốc tế ngăn ngừa ô nhiễm do tàu gây ra (MARPOL), quy định này đã được đồng thuận thông qua vào tháng 10/2008 và có hiệu lực từ tháng 7/2010.

Vùng kiểm soát phát thải quy định theo Phụ lục VI Công ước MARPOL cho SOx là: biển Ban-Tíc (the Baltic Sea), biển Bắc (the North Sea), khu vực kiểm soát phát thải bắc Mỹ (the North American ECA, kéo dài 200 hải lý từ bờ biển của Hoa Kỳ và Ca-Na-Đa), và biển Ca-Ri-Bê thuộc Hoa Kỳ (the US Carribean Sea).

Bên ngoài vùng kiểm soát phát thải, giới hạn hiện tại cho hàm lượng lưu huỳnh trong dầu nhiên liệu là 3,5%, giảm xuống 0,5% m/m vào cuối và sau ngày 01/01/2020. Năm 2020 là chủ đề để xem xét, sẽ được hoàn thiện vào năm 2018, để sẵn sàng của các yêu cầu dầu nhiên liệu. Tuỳ thuộc vào kết quả của việc xem xét, ngày này có thể được hoãn lại đến 01/01/2025.

Tàu cũng có thể đáp ứng các yêu cầu về SOx qua việc sử dụng khí làm nhiên liệu hoặc phương pháp tương đương được phê duyệt, ví dụ hệ thống làm sạch khí thải hoặc “máy lọc”.

Phòng KHOA HỌC CÔNG NGHỆ&MÔI TRƯỜNG (nguồn: www.imo.org)