SATELLITE IMAGES

Liên kết Website

Partners - customers

 

 

 

Trong số các quy định sửa đổi, bổ sung, quy định về bắt giữ tàu biển được bổ sung một Chương riêng trên cơ sở nâng các quy định của Pháp lệnh Thủ tục bắt giữ tàu biển năm 2008 thành Luật và bãi bỏ Pháp lệnh về Thủ tục bắt giữ tàu biển khi Bộ luật (sửa đổi) có hiệu lực nhằm giảm bớt các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn dưới Bộ luật. Ngoài ra, các quy định được rà soát sửa đổi, bổ sung nhằm đơn giản hóa, cải cách thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Trình bày báo cáo thẩm tra về Dự án Luật, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý có ý kiến tán thành với sự cần thiết sửa đổi toàn diện Bộ luật hàng hải Việt Nam. 

 

Theo chương trình xây dựng luật, pháp lệnh đã được Quốc hội thông qua,  Quốc hội đã quyết định tên gọi của dự án là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hàng hải Việt Nam, nay tiếp thu ý kiến của nhiều cơ quan, Chính phủ đã mở rộng phạm vi sửa đổi, xây dựng thành dự án Bộ luật hàng hải Việt Nam (sửa đổi) trình Quốc hội, dự thảo Bộ luật đã sửa đổi, bổ sung nhiều nội dung lớn, cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng về hàng hải nhằm tạo điều kiện thúc đẩy ngành hàng hải phát triển. Về quy mô sửa đổi, bổ sung nhiều điều, khoản, chương, mục (dự thảo Bộ luật gồm 366 điều so với 261 điều của Bộ luật hiện hành, trong đó, bổ sung 108 điều; bỏ 03 điều; sửa đổi 107) và kết cấu của Bộ luật cũng có nhiều thay đổi. Do đó, Ủy ban Pháp luật tán thành với tên gọi của dự án là “Bộ luật hàng hải Việt Nam (sửa đổi)” và nhiều nội dung của Dự thảo Bộ luật.

Buổi chiều cùng ngày, Dự án Bộ luật Hàng hải Việt Nam (sửa đổi) được các đại biểu Quốc hội thảo luận tại Tổ công tác của Quốc hội.

Theo kế hoạch, ngày 22/6/2015, Dự án Bộ luật Hàng hải Việt Nam (sửa đổi) được các đại biểu Quốc hội thảo luận tại Hội trường.