SATELLITE IMAGES

Liên kết Website

Partners - customers

 

Đề án đã đề ra một số giải pháp và cơ chế chính sách chủ yếu như: Đổi mới thể chế, chính sách và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu phát triển lĩnh vực hàng hải; Nâng cao chất lượng công tác lập và tổ chức thực hiện quy hoạch; Nâng cao hiệu quả quản lỷ và sử dụng vốn đầu tư; Khuyến khích, thu hút đầu tư ngoài ngân sách; Khai thác có hiệu quả hệ thẳng kết cẩu hạ tầng hàng hải; Đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấu doanh nghiệp hàng hải; Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và hợp tác quỗc tế trong ỉĩnh vực hàng hải; Phát triển nguồn nhân lực; Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành và phòng chống tham nhũng, thất thoát, lãngphí; Tăng cường công tác bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và bảo vệ môi trường; Giải pháp đổi mới cơ cấu tổ chức quản lý và phân cấp quản lý của cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành.

Bộ GTVT giao Cục Hàng hải Việt Nam chủ trì, phối hợp với các cơ quan chức năng của Bộ GTVT và các Bộ, ngành, liên quan và các địa phương triển khai Đề án; Xây dựng kế hoạch và tố chức thực hiện hiệu quả Đề án, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về quản lý, phát triển lĩnh vực hàng hải; Chỉ đạo các đơn vị tham mưu, các Cảng vụ hàng hải, các Ban Quản lý dự án, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Cục xây dựng kế hoạch triển khai chi tiết các nội dung và tiến độ của Đề án.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Theo mt.gov.vn